Dodatki mieszkaniowe

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność  i właścicielom lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu  prawnego,oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA

1)

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /wypełnia wnioskodawca, a potwierdza administracja budynku, właściciel lub osoba uprawniona do pobierania opłat czynszowych. Wzór wniosku przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej karty usług

2)

Tytuł prawny do lokalu

–kserokopia decyzji lub umowa najmu na zajmowany lokal

–zaświadczenie z ksiąg wieczystych.

3)

Zaświadczenie:

-o dochodach za trzy miesiące poprzedzające miesiące złożenia wniosku z zakładu pracy członków rodziny. Wzór zaświadczenia o zarobkach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej karty usług,

-z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanych rentach, emeryturach (łącznie                             z przysługującymi dodatkami) za trzy miesiące poprzedzające miesiące złożenia wniosku,

-z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów z działalności gospodarczej za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku (dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą),

-o wysokości osiągniętych dochodów z gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),

-decyzja o przyznaniu alimentów lub wyrok sądu oraz odcinki potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,

-o wysokości otrzymanych stypendiów potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku studentów),

4)

Deklaracja o dochodach

-wypełnia wnioskodawca. Wzór deklaracji przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej karty usług

5)

Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną

–wypełnia wnioskodawca. Wzór oświadczenia przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej karty usług.

6)

kserokopia rozliczenia czynszu z wyszczególnieniem jego składników (komputerowy wydruk czynszu).

7)

wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci), za miesiąc w którym jest złożony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

8)

kserokopia rachunku za energię elektryczną dotyczącego ostatniego okresu rozliczeniowego (tylko w przypadku braku c.o., ccw, gazu przewodowego).

9)

rozliczenie zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania za ostatni okres (półroczny lub roczny),

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
 • 70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania             o Niepełnosprawności

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku                       o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od. 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się :

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 2. dodatków dla sierot zupełnych,
 3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 5. pomocy w zakresie dożywiania,
 6. zasiłków pielęgnacyjnych,
 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 9. dodatku mieszkaniowego,
 10. dodatku energetycznego,
 11. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 12. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),
 13. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),
 14. dodatku wychowawczego,   o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.2)).
 15. dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz.1540),
 16. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz.2529)

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Do wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania nie wlicza się

 • opłat za gaz przewodowy,
 • energię elektryczna,
 • ubezpieczeń,
 • podatku od nieruchomości,
 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

SPOSÓB ODWOŁANIA

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem tut. Ośrodka.

PODSTAWA PRAWNA

1.

Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych /tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 180/

2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r. Nr156 poz.1817 z późn. zm

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego /Dz. U. z 2013 r. poz. 589/.

SPRAWĘ ZAŁATWIA

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Dworskiego 98, pok. nr 15 tel. 016/676 94 05, 016/676 94 04 wew. 72,73.

Karta Usługi
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Oświadczenie strony

 

 

Skip to content