Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym między innymi tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz – Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)

W dniu 02.06.2011 roku w Przemyślu rozpoczął pracę Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pierwsze posiedzenie zostało zwołane przez Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomę i odbyło się w małej sali narad Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu musiały zostać spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.

W dniu 28 października 2010 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę Nr 246/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (zmieniająca uchwalę Nr 314/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.)

Kolejno od października 2010 r. do marca 2011 r. zostały podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomę, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład, zaś w przypadku pracowników samorządowych Miasta Przemyśla – wskazanych przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie było zarządzenie Nr 124/2011 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. (zmieniające zarządzenie Nr 9/2012 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2012r.)

Uchwała Nr 100/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2016.

Uchwała Nr 100/2012

Procedury

Procedury do pobrania 2015 r.

Procedury do pobrania 2012 r. – Aktualizacja

Procedury do pobrania 2011 r.

 

 Przewodniczącym zespołu jest Pan Mateusz Nodżak

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

Pani Izabela Domszy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu;
Pan Bartłomiej Fedyk – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu;,
Pani Magdalena Stecura – Komenda Miejska Policji w Przemyślu;
Pan Witold Mulczyński – Komenda Straży Miejskiej w Przemyślu
Pani Agnieszka Jakielaszek- Sąd Rejonowy w Przemyślu;
Pani Elżbieta Tarnawska – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
Pani Agnieszka Pacławska – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
Pani Renata Telega – Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu;
Pani Krystyna Makara – Polski Komitet Pomocy Społecznej w Przemyślu;
Pani Krystyna Trznadel – „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej;
Pani Maria Szczerbina – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu;
Pani Małgorzata Mróz – Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu; Specjalistyczny Ośroek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach
Pani Małgorzata Malawsk-Reszka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przemyślu;
Pan Tomasz Kuźmiek – Rada Miejska w Przemyślu.
Pani Bożena Wójcicka – Sąd Rejonowy w Przemyślu
Pan Artur Cieliński – Sąd Rejonowy w Przemyślu
Pan Mateusz Nodżak – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest koordynowanie i integracja działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
podejmowanie wszelkich działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania z realizacji działań, wnioski itp.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zapewnia:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3; 37-700 Przemyśl tel.: 16-675-21-61 fax: 16-675-05-59 e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl
Pracownik Socjalny
Mateusz Nodżak (16)675-21-61 wew. 52

Informacja o specjalistycznych konsultacjach dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu miasta Przemyśl:

Dyżury specjalistów dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie z terenu miasta Przemyśl, odbywać się będą w Ośrodku Wsparcia Socjalnego działającym w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu w następujących dniach:

Wtorek: od godz. 16.00 do godz. 18.00

Pan Dawid Tarczyński – mediator

Poniedziałek: od godz. 08.00 do godz. 12.00

Pani Rafał Koziak – psycholog terapia indywidualna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

Zapisy na w/w konsultacje odbywają się u Pana Mateusza Nodżaka w 2-ch formach:

zgłoszenie telefoniczne – tel. 16-675-05-60 wew. 52;
zgłoszenie indywidualne – siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Leszczyńskiego 3 w Przemyślu, III piętro, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: Poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 12.00; Wtorek od godz. 8.00 do godz. 12.30; Środa od godz. 7.30 do godz. 15.30; Czwartek od godz. 12.00 do godz. 15.30; Piątek od godz. 12.00 do godz. 15.30.

STARSZY PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Izabela Domszy

III piętro

pokój nr 4/1

Poniedziałek 1200 – 1530
Wtorek 1230 – 1600
Środa 730 – 1530
Czwartek 730 – 1200
Piątek 730 – 1200

 

 

 

PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Mateusz Nodżak

III piętro

pokój nr 4/1

Poniedziałek 730 – 1200
Wtorek 800 – 1230
Środa 730 – 1530
Czwartek 1200 – 1530
Piątek 1200 – 1530

 

Druki do pobrania

Niebieska karta – Atekst alternatywny

Niebieska karta – B tekst alternatywny

Niebieska karta – Ctekst alternatywny

Niebieska karta – Dtekst alternatywny

Druk zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.tekst alternatywny

Skip to content