Logo MOPS

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego


Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu z siedzibą ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, reprezentowany przez Dyrektora MOPS.

2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przemyślu został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się bezpośrednio pod adresem e-mail: iod@mops.przemysl.pl lub korespondencyjnie: MOPS Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3.

3. Monitoringiem wizyjnym w MOPS objęto : wejścia i wyjścia z budynków przy ul. Leszczyńskiego 3 i ul. Dworskiego 98, korytarze na parterze i pierwszym piętrze oraz drugim piętrze budynku siedziby głównej, korytarze na parterze i pierwszym piętrze oraz klatki schodowe budynku przy ul. Dworskiego 98, chodnik bezpośrednio przylegający do budynku siedziby głównej wraz z parkingiem wewnętrznym MOPS.

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia państwowego oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO art. 5a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.) i art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

6. Przetwarzanie danych osobowych w ww. celu obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
a) organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
b) właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa; 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
c) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych.