Rozstrzygnięto konkursy ofert

Rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym i zdrowotnym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyślany Rozwój”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0017/18-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 sierpnia 2018r. do 30 września 2020 r.

Wyniki konkursu dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,
– na stronie internetowej ośrodka
– na stronie internetowej projektu www.projekty.mops.przemysl.pl,  – na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu, Leszczyńskiego 3