Świadczenie wychowawcze

Infolinia Programu „Rodzina 500 plus”.

Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – 800 100 990

W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.

Mogą z niej skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, ale także pracownicy samorządów. Opłata za połączenie jest zgodna z taryfą operatora.

 

Wzory prawidłowego wypełniania wniosków:

Wzór wniosku 500+ bez kryterium dochodowego

Wzór wniosku 500+z kryterium dochodowym – dwoje i wiecej dzieci

Wzór wniosku 500+z kryterium dochodowym – pierwsze dziecko

Wzór wniosku 500+załącznik nr 2

wzór wniosku 500+załącznik nr 3

Wzór wniosku 500+załącznik nr 4

 

Kiedy obowiązuje kryterium dochodowe?

Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice otrzymają po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł netto na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

 

Od kiedy można składać wnioski o świadczenie wychowawcze?

Wnioski można składać od pierwszego kwietnia, czyli od momentu startu programu „Rodzina 500 plus”.

 

Ważne terminy dla rodziców!

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od startu programu czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

 

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

 

Okres przejściowy dla gmin

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

 

Kiedy decyzja i wypłata świadczenia?

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.

 

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

 

Jak będzie wypłacane świadczenie.

Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

 

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Program „Rodzina 500 plus”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.

 • Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
 • Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do  sądu o jego przysposobienie).

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Dochód rodziny za 2014 rok będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;
 • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; – w przypadku cudzoziemców – określone pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym ;
 • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski przyjmowane będą:
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3

ü  sala konferencyjna – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-18.00, wtorek 8.00-18.00

ü  pracownicy socjalni – w godz. pracy MOPS

UWAGA !!!

Wnioski na program Rodzina 500+ w Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. ks. Piotra Skargi 7/1 przyjmowane i wydawane będą od 1 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy tj. od 8:00 do 16:00

Wnioski przyjmowane będą:

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ul. Leszczyńskiego 3

 • parter pokoje 1/5 i 1/6 – poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30-18.00, wtorek 8:00-18:00
 • sala konferencyjna – tylko 1 i 4 kwietnia 2016 r.
 • wybrani pracownicy socjalni – w godz. pracy MOPS
 • Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Piotra Skargi 7/1 – poniedziałek – piątek w godz. 8:00-16:00

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Informator RODZINA 500+

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus”

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.doc

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.pdf

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

Oświadczenie członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa