Dodatki energetyczne

DODATEK ENERGETYCZNY

przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej – to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Do wniosku należy dołączyć:
kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu),<
•   • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej),
•   • dowód wniesienia opłaty skarbowej lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019r. dla gospodarstwa domowego wynosi:
•   – 11,35 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
•   – 15,77 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
•   – 18,92 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO PRZYZNANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO
•   – przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego,
•   – posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
•   – zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.