Oferty pracy w MOPS

 

 Podstrona – Oferty pracy!

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemyślu zgodę na przetwarzanie w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych.

W innym przypadku Państwa dokumenty zostaną zutylizowane bez zwłoki w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.

 

15-02-2018 r

Oferta pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 

WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCIAŁYBY PRACOWAĆ JAKO PRACOWNIK SOCJALNY LUB ASYSTENT RODZINY I SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE
ZAPRASZAMY
do składania aplikacji w sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl
lub na adres mailowy sekretariat@mops.przemysl.pl
wymogi formalne, które muszą spełnić kandydaci na  pracownika socjalnego:

⦁ ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
⦁ posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
⦁ w okresie pomiędzy 1.10.2008 roku a 31.12.2013 roku rozpoczęła i zakończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.01.2008 roku (Dz.U.2008, Nr 27, poz. 158 z późn.zm.) lub

⦁ przed 01.01.2007 roku otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna bez wskazania na dyplomie nazwy kierunku studiów lub
⦁ przed 01.01.2008 roku po ukończeniu szkoły policealnej otrzymała dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny lub
⦁ przed 01.01.2008 roku ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie lub

⦁ przed 01.05.2004 roku ukończyła studia wyższe licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne,  socjologia lub
⦁ przed 01.05.2004 roku rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które ukończyła.
UWAGA
⦁ ukończona na w/w kierunkach inna specjalność niż praca socjalna np. pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i praca socjalna, pracownik socjalny, służby socjalne, praca socjalna i terapia społeczna, praca socjalna i resocjalizacja, polityka socjalna nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,
⦁ ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na kierunku pedagogika specjalna lub administracja nie uprawniają do wykonywania zawodu pracownika socjalnego,

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada
⦁ wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
⦁ wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
⦁ wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zarówno w przypadku pracownika socjalnego jak i asystenta rodziny wymagana jest: podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
Wymagane dokumenty:
⦁ CV, list motywacyjny,
⦁ kopia dyplomu,
⦁ w przypadku osób posiadających uprawnienia na podstawie rozporządzenia kopia suplementu do dyplomu.
⦁ oświadczenie o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzoną rekrutacją„


 

 

1-06-2017 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogłoszenie do pobrania

 

 

 

25–5-2017 r

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r. do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

 

 

17-05-2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r.do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

 

 

19-04-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu: ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjnego

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

15-03-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

Do pobrania Załącznik Nr 1 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierajaceja.

Do pobrania Załącznik Nr 2 Oświadczenie.

3-03-2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY POMOCOWEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Pomocowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Wspierająca.

28-02-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje: Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Do pobrania Informacja o naborze.

Do pobrania Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora.