Oferty pracy w MOPS

 

 Podstrona – Oferty pracy!

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowy życiorys) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”

 

 

1-06-2017 r

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Sekretarz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Ogłoszenie do pobrania

 

 

 

25–5-2017 r

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r. do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

 

 

17-05-2017 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r.do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania

 

 

19-04-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu: ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjnego

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

15-03-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu

prowadząc rozpoznanie zainteresowaniem świadczenia usług na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych ogłasza wstępny nabór ofert na pełnienie funkcji: rodziny wspierającej

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)

Warunki, które winny być spełnione przez kandydatów na pełnienie funkcji rodziny wspierającej

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Do pobrania Ogłoszenie o naborze.

Do pobrania Załącznik Nr 1 Wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierajaceja.

Do pobrania Załącznik Nr 2 Oświadczenie.

3-03-2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY POMOCOWEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Pomocowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu: Poszukuje, na terenie miasta Przemyśla, kandydatów do pełnienia funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ

Do pobrania Ogłoszenie – Rodzina Wspierająca.

28-02-2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu informuje: Poszukujemy kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Do pobrania Informacja o naborze.

Do pobrania Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego/kuratora.