Konkursy

11.11.2017 r.

Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu.

Ogłoszenie o konkursie.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

 

6.11.2017 r.

Na podstawie art.18a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817 z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r. – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r.

 

11.10.2017 r.

Zarządzenie Nr 36/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017r

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego: „Przemyśl szanse na zmiany” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie konkursu do pobrania.

 

O g ł o s z e n i e

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm. ) w związku z art.11 ust.1 i 2, art.13, art. 15 – art. 18a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817
z późn.zm.) oraz upoważnienia Nr 67/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 lutego 2017 r.
– Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji
o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektu wieloletniego „Przemyśl szansę na zmiany”; Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna; Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Umowa nr RPPK.08.01.00-18-0056/16-00 opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w okresie od 01 października 2016r. do 31 lipca 2018r. zaprasza do składania ofert.

Zlecenie realizacji zadania publicznego w poniższym zakresie nastąpi w formie powierzenia
i udzielenia dotacji na sfinansowanie realizacji zadania:

Ogłoszenie o konkursie do pobrania.

 

Zarządzenie Nr 37/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.

Zarządzenie Dyrektora MOPS w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowej do pobrania

 


 

 

 

29.08.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

31.07.2017 r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Zarządzenie Dyrektora MOPS – konkurs

Załącznik nr 1 – ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Dyrektora MOPS – nabór kandydatów z NGO


 

 

22.06.2017r.
Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

 

8.06.2017r.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu przedstawia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert.

 

Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji o charakterze zawodowym w ramach realizacji projektów wieloletnich

 

Zarządzenie 24/2017 – Do pobrania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu