Karta dużej Rodziny

Warunki i uprawnienia do otrzymania KARY DUŻEJ RODZINY :

 

Pobierz wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

1.Do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej :

Rodzic- rodzice- przez którego rozumie się także rodzica-rodziców zastępczych lub osobę – osoby prowadzące rodzinny dom dziecka,

Małżonek rodzica,

Dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /DZ. U. z 2003r. poz.135 ze zm./ – art. 37 ust.2 cyt.

<p„> Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli :

I.uczy się :

 1. a) w szkole,
 2. b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 3. c) w uczelni
 4. d) u pracodawcy, w celu przygotowania zawodowego   lub
 5. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się :
 6. a) w szkole,
 7. b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 8. c) w uczelni,
 9. d) na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem     usamodzielnienia,
 10. e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.”

 

 1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic-rodzice- lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci :
 • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

 1. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 

 1. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu przez okres, o którym mowa wyżej w pkt.2, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

 

 1. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem podanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 1. W przypadku, gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 1. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

 1. Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana :
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia;
 • dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

 

 1. W przypadku dzieci w wieku szkolnym Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej ( np. legitymacja).

 

 1. Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Lista instytucji i firm, które oferują zniżki dla okazicieli Karty dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl. Będzie ona ciągle aktualizowana na bieżąco.

Uprawnienia obejmować będą przede wszystkim na : tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną itp.

 1. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Przemyska Rodzina 3+.

 

 1. Na realizatora programu na terenie miasta Przemyśla wyznaczony jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu w następującym zakresie :
 • przyjmowanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny,
 • potwierdzanie uprawnień do korzystania z instrumentów programu,
 • składanie informacji w zakresie ilości wydanych kart.

 

 1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa w Sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3 wypełniony i podpisany wniosek okazując oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, do którego dołącza w szczególności ;
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspi3eraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – cyt. wyżej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

 1. Każda Karta jest imienna. Karta ważna jest z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tzw. w wieku przedszkolnym, Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica/opiekuna lub rodzeństwa z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

 

 1. W przypadku odmowy wydania Karty – wobec nie spełnienia wymogów lub utraty uprawnień – w sprawach tych będzie wydawana decyzja administracyjna. Posiadacz Karty    w przypadku utraty uprawnień jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty. Niezwłocznie oznacza najpóźniej do trzech dni roboczych od wystąpienia zdarzenia.

 

 1. W przypadku utraty Karty lub jej uszkodzenia, osoba uprawniona zobowiązana jest niezwłocznie jw. zawiadomić o tym fakcie MOPS w formie pisemnej wraz z prośbą                o wydanie duplikatu Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76zł.
 2. Odbiór Kart następuje w Dziale Dodatków Mieszkaniowych MOPS ul. Dworskiego 98 Ip., gdzie też następuje przedłużenie ważności kart.