Druki do pobrania

 

KARTA INFORMACYJNA Koperta życia w Przemyślu

 

Rodzina 500+

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.doc

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE.pdf

Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym

Oświadczenie członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa

 

Wniosek oraz zaświadczenie dot. Domów Pomocy Społecznej

Wniosek o skierowanie do DPStekst alternatywny
Zaświadczenietekst alternatywny

Wniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+”

Karta usługi – „Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny
Wniosek o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+tekst alternatywny

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493)

 

Pomoc Środowiskowa

Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Kwestionariusz osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie w MOPS w Przemyślu. tekst alternatywny

Druki na Stypendia

Uchwała nr 12-2014.

Uchwała nr 32-2014.

Wniosek o stypendium szkolne.

Wniosek o zasiłek szkolny.

 

Druki na Dodatki Mieszkaniowe

Karta Usługi tekst alternatywny
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego tekst alternatywny
Zaświadczenie o zarobkachtekst alternatywny
Deklaracja o dochodachtekst alternatywny
Oświadczk energetycznyenie stronytekst alternatywny

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Wniosek o przyznaie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

 

Druki na świadczenia rodzinne i opiekuńcze.

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2284) tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.tekst alternatywny

Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.tekst alternatywny

Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.tekst alternatywny

Oświadczenie członka rodziny o dochdach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art. 30E i art. 30F Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osbób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późm, zm.).tekst alternatywny

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanycm podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzajcym okres zasiłkowy.tekst alternatywny

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.tekst alternatywny

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okreseie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.tekst alternatywny

Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opieke w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.tekst alternatywny

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.tekst alternatywny

Oświadczenie potwerdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miesjcem zamieszkania.tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenie się dziecka.tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zaiłku opiekuńczego.tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o Funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późń zm.).tekst alternatywny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.tekst alternatywny

Kwestionariusz wywiadu.tekst alternatywny


Druki PFRON

Wniosek – likwidacja barier. tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dorośli tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – dzieci tekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – doroślitekst alternatywny
Wniosek o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych – dziecitekst alternatywny
Wniosek o turnus rehabilitacyjny. tekst alternatywny
Regulamin- Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Wniosek – Wypożyczalnia sprzętu. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – likwidacja barier. tekst alternatywny
Zaświadczenie lekarskie – sprzęt rehabilitacyjny.tekst alternatywny

Aktywny Samorząd

Wniosek osoba podopiecznatekst alternatywny
Wniosek osoba dorosłatekst alternatywny
Oświadczenie dot. dochodów netto wnioskodawcytekst alternatywny
Oświadczenie wnioskodawcy – dane osobowe tekst alternatywny
Specyfikacja obszar A Zadanie 1.tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarA_Zadanie2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarB_Zadanie1_2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie1tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie2tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie3tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarC_Zadanie4tekst alternatywny
Specyfikacja_obszarDtekst alternatywny
Specyfikacja Moduł IItekst alternatywny
Zaświadczenie dot. nauki Moduł IItekst alternatywny
Zaświadczenie lek. B_1tekst alternatywny
Zaświadczenie_lek_b_1_c_1_3_4tekst alternatywny

Druki o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. tekst alternatywny
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. tekst alternatywny
Zaświadczenie o stanie zdrowia. tekst alternatywny

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. tekst alternatywny
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,która nie ukończyła 16 roku życia. tekst alternatywny